dimarts, 1 de novembre de 2016

Las proyecciones en el Aikido


Les projeccions en la pràctica de l’Aikido representen una tercera part de l’entrenament.
Si es busca un entrenament complert de tot el que la pràctica de l’Aikido pot proporcionar, no es pot obviar cap d’aquestes tres parts dintre de l’entrenament.

L’estudi i combinació de les tres parts de l’entrenament, proporcionarà un Aikido complert amb tots els aspectes, estabilitat, moviment, potència i centratge.

1.- Els moviments i tècniques de base, permeten una estabilitat i control del propi cos, necessàries per a utilitzar en moviments i tècniques més dinàmiques.

2.- Els desplaçaments “tai sabaki” (moviments suaus i coordinats del cos) i l’aplicació directa de les tècniques permetran practicar la estabilitat treballada i desenvolupada estudiant els moviments i les tècniques de base.

3.- Les projeccions en l’aikido ens permetran reunir:
  • l’estabilitat treballada amb els moviments i tècniques de base
  • els moviments tai sabaki i aplicació directa de les tècniques
  • incorporació/suma de  la potència o energia (KI).
Gran importància dins l’entrenament en les projeccions és per part de qui les rep “Uke” (el que ataca i per tant, és projectat !!).
La gestió de l’energia en el moment de ser projectat és vital.
L’energia aplicada per “shite” (el que projecta), ha de ser acceptada i canalitzada per gestionar-la i garantir un bon contacte amb el tatami.
L’atenció i intenció en aquests moments és molt important per garantir la consecució d’una tècnica ràpida, suau, efectiva i potent, alhora que segura per uke.

Un moment de relaxació, no atenció i/o intenció per part d’uke, provocarà que:
  • Shité no pugui expressar-se, limitant d’aquesta manera la seva evolució en el desenvolupament i gestió de la seva pròpia energia o potència.
Per a desenvolupar i gestionar correctament el ki en les projeccions, és molt necessari la participació d’uke.
Aquest ha de desenvolupar les capacitats de concentració, intenció i atenció per a facilitar i possibilitar el desenvolupament del company (shite), rol que es va intercanviant constantment en l’entrenament.

Amb intenció i atenció, serà possible gestionar i reconduir l’energia expressada per shite.
Aquesta energia/potència haurà de ser acceptada i canalitzada, requisits que s’hauran treballat prèviament amb moviments “tai sabaki” i tècniques de base.

Recordem la gran importància del rol i entrenament de la figura d’UKE en la pràctica d’aquest Art Marcial.

OSSU !!
(acceptar i perseverar, continuar,...)Bon entrenament